Стапка на вкупни трошоци

Согласно Одлуката за методологијата за пресметување годишна стапка на вкупните трошоци (Службен весник на РМ 105.07), штедилница „Пеон“ објавува стапка на вкупните трошоци на своите кредити.

  ВИД НА КРЕДИТ Номинална стапка До 1 година Од 1 до 3 години Од 1 до 4 години Од 1 до 5 години Од 1 до 8 години Од 1 до 10 години
1 Потрошувачки кредити со двајца жиранти или залог хипотека 35 44,05 42,32 42,10 41,98 / /
- Кредити со залог на злато и златен накит 41 52,72 50,88 50,66 50,53 / /
- Кредити со роба на залиха, владетелски залог или слично 23 28,06 26,52 26,32 26,20 / /
- Потрошувачки кредити со залог на недвижен и подвижен имот 35 44,05 42,32 42,10 41,98 / /
- Кредити за набавка на моторни возила и друга техничка стока 28 34,52 32,89 32,69 32,57 / /
2 Станбени кредити за откуп на нов стан за изградба или доградба 21,5 26,05 26,57 / 25,11 24,18 24,3
3 Кредити за обртни средства, со хартија од вредност или роба на залиха 28 34,52 32,89 32,69 32,57 / /
temp

Пензионерски кредит

Атрактивен кредит за сите пензионери ...

temp

Станбен кредит

Сте се одлучиле за купување на нов / стар стан или куќа ...

temp

Кредит за обртни средства

Како до кредит за обртни средства ...