Извештаи и податоци

15.06.2013 Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012 и Извештај на независните ревизори

- Извештај на независните ревизори
- Биланс на успех
- Извештај за сеопфатна добивка
- Биланс на состојба
- Извештај за промени во капиталот и резервите
- Извештај за паричниот тек
- Белешки кон финансиските извештаи

04.03.2013 Кодекс за добро работење на банките и штедилниците во Репиблика Македонија

Банките и штедилниците-членки на Здружението на банкарството при Стопанската комора на Република Македонија го донесоа Кодексот за добро работење на банките и штедилниците во Република Македонија.

30.06.2012 Извештај за стапката на адекватност на капиталот, извештај за актива пондерирана според кредитниот ризик и извештај за сопствените средства

Извештај за стапката на адекватност на капиталот, извештај за актива пондерирана според кредитниот ризик и извештај за сопствените средства

10.05.2012 Извештај на независен ревизор за 2011 година

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2011 и извештај на независните ревизори.

23.09.2011 Извештаи и податоци на Штедилница "Пеон"

Согласно Одлуката за објавување извештаи и податоци од страна на банката (Службен весник на РМ 134/2007), со состојба на 30.06.2011 година ги објавуваме следните извештаи и податоци:

- Извештај за состојбата на сопствените средства на датум 30.06.2011
- Извештај за стапката на адекватност на капиталот со состојба на датум: 30.06.2011
- Извештај за актива пондерирана според кредитниот ризик со состојба на датум: 30.06.2011

17.05.2011 Извештај на независен ревизор за 2010 година

Извештај на независната економско-финансиска ревизија на финансиски извештаи на штедилницата ПЕОН ДОО Струмица за годината која завршува на 31.12.2010

- Насловна
- Содржина
- Белешки кон финансиските извештаи
- Извештај на независниот ревизор
- Табели
- Писмо
- Прашалници

22.08.2010 Извештаи и податоци на Штедилница „Пеон“

Согласно Одлуката за објавување извештаи и податоци од страна на банката (Службен весник на РМ 134/2007), со состојба на 30.06.2010 година ги објавуваме следните извештаи и податоци:

- Извештај за сопствените средства со состојба на датум: 30.06.2010
- Извештај за стапката на адекватност на капиталот со состојба на датум: 30.06.2010
- Извештај за актива пондерирана според кредитниот ризик со состојба на датум: 30.06.2010

18.05.2010 Извештај на независен ревизор за 2009 година

Извештај на независната економско-финансиска ревизија на финансиски извештаи на штедилницата ПЕОН ДОО Струмица за годината која завршува на 31.12.2009

- Содржина
- Белешки кон финансиските извештаи
- Извештај на независниот ревизор
- Табели

15.05.2010 Извештаи и податоци на Штедилница „Пеон“

Согласно Одлуката за објавување извештаи и податоци од страна на банката (Службен весник на РМ 134/2007), со состојба на 31.12.2009 година ги објавуваме следните извештаи и податоци:

- Извештај за сопствените средства со состојба на датум: 31.12.2009
- Извештај за стапката на адекватност на капиталот со состојба на датум: 31.12.2009
- Извештај за актива пондерирана според кредитниот ризик со состојба на датум: 31.12.2009

06.05.2009 Извештај на независен ревизор за 2008 година

Друштво за ревизија и консалтинг ТРИО-КОНСАЛТИНГ ДОО – Гевгелија, изврши ревизија на приложениот биланс на состојба на ШТЕДИЛНИЦА ПЕОН Д.О.О. – Струмица на ден 31.12.2008 година и билансот на успехот за периодот од 01.01.2008 до 31.12.2008 година, извештајот за промени на капиталот, извештајот за паричниот тек, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите белешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2008 година.

5
temp

Пензионерски кредит

Атрактивен кредит за сите пензионери ...

temp

Станбен кредит

Сте се одлучиле за купување на нов / стар стан или куќа ...

temp

Кредит за обртни средства

Како до кредит за обртни средства ...