Хипотекарен ненаменски кредит

Право на користење на кредит имаат сите правни и физички лица.

Физички лица

Да се државјани на република македонија и да имаат регулиран работен однос со редовни месечни примања.

Правни лица

Да се регистрирани во Република Македонија и нивните оснивачи се државјани на Република Македонија.

Користење на кредитот

По поднесувањето на сите потребни документи и по одобрувањето на кредитот, корисникот на кредит е должен да склучи Договор за кредит со Штедилницата и истиот го отплаќа согласно утврдените услови.

Исплата на кредитот

- Пренос на сметка на корисникот
- Исплата на благајна во готово
- На друг начин или на друго лице по налог на корисникот на кредит

Отплата на кредитот

- Кредитот се отплаќа со плаќање само на износот по основ на камата или во еднакви месечни ануитети, со или без административна забрана во зависност од обезбедувањето.
- Ануитетот содржи отплата на камата и дел од главниот долг.
- Првиот ануитет или камата доставуваат за наплата по истекот на месец дена од датумот на истекот на кредитот.
- Доставувањето е секој месец согласно рокот од Договорот.
- За секое задоцнување на плаќањето т.е. отплатата на кредитот, Штедилницата пресметува и наплатува затезена камата согласно одредбите од договорот за кредит.

temp

Пензионерски кредит

Атрактивен кредит за сите пензионери ...

temp

Станбен кредит

Сте се одлучиле за купување на нов / стар стан или куќа ...

temp

Кредит за обртни средства

Како до кредит за обртни средства ...