Потрошувачки кредит

Право на користење имаат сите физички лица државјани на Република Македонија. Потрошувачките кредити се одобруваат под следните услови:

Обезбедување Рок на враќање Месечна каматна стапка Годишна каматна стапка Месечна стапка на провизија Годишна стапка на провизија
Административна забрана со 2 жиранти од 1 до 60 месеци 1,00% 13,00% 1,50% 22,00%
Залог на злато, накит и други благородни метали од 1 до 60 месеци 1,00% 13,00% 2,00% 28,00%
Барирани чекови, роба на залиха и друго од 1 до 60 месеци 1,00% 13,00% 1,50% 22,00%
Залог на недвижни и подвижни ствари од 1 до 60 месеци 1,00% 13,00% 1,50% 22,00%

Одобрување на кредитот

Кредитот го одобрува кредитниот одбор по поднесувањето на сите потребни документи. Следната постапка е склучување на договор за потрошувачки кредит, со што се исполнуваат условите за исплата на кредитот.

Исплата на кредитот

Исплатата на кредитот се врши на три начина:
- пренос на средствата на трансакциона сметка на корисникот на кредитот;
- исплата во готово од благајната на штедилницата;
- пренос на жиро сметка на правно лице, по налог на корисникот на кредитот.

Отплата на кредитот

Отплата на кредитот се врши на два начина:
- со плаќање на месечен ануитет (месечна рата);
- со плаќање на месечна камата, а отплата на кредитот на денот на достасувањето.

Ако се плаќа само месечна камата, корисникот на кредитот дел од кредитот може да врати и пред рокот на достасувањето.

temp

Пензионерски кредит

Атрактивен кредит за сите пензионери ...

temp

Станбен кредит

Сте се одлучиле за купување на нов / стар стан или куќа ...

temp

Кредит за обртни средства

Како до кредит за обртни средства ...